Urząd Miejski w Ornecie

Menu

Menu

Treść strony

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony www.orneta.pl

Wstęp deklaracji

Urząd Miejskie w Ornecie  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w prawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.orneta.pl

Dane teleadresowe jednostki:
Urząd Miejski w Ornecie
ul. Plac Wolności 26
11-130 Orneta
Tel. 55 2210 200
Fax. 55 22 10 210
E-mail: umig@orneta.pl

Daty publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 2018-02-26
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-07-28

 

Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • część odnośników może nie być wyróżniona,

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
  Dokłada się starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzone bariery na stronie internetowej.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-15
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test-European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, ze strona www.orneta.pl spełnia wymagania w  97.01%

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą wyznaczoną do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej jest Marcin Żołobiński. Kontaktować można się dzwoniąc na numer telefonu 552210206 e-ail: informatyk@orneta.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury/Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.


Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP
Strona podmiotowa www.orneta.pl posiada następujące ułatwienia:

 1. Wersję kontrastową
 2. Możliwość zmiany rozmiaru tekstu
 3. Moduł wyszukiwania
 4. Widoczny fokus wokół elementów nawigacyjnych
 5. Wyróżnienie odnośników
 6. Działa na urządzeniach mobilnych

Dostępność architektoniczna

Przed budynkiem znajdują się trzy oznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku głównego prowadzi jedno wejścia oraz po jednym wejściu do przyległych  kamieniczek A,B,C,D. Budynek od strony wejścia głównego oraz przyległych kamieniczek  nie posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich ani windy. 

Wejście do sali sesyjnej przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych, posiada podjazd dla wózków inwalidzkich oraz toaletę przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych.

Przed schodami wejściowymi znajduje się ostrzegawcza taśma nawierzchniowa. Na parterze budynku głównego znajduje się Biuro Obsługi Klienta, w którym pracownik Urzędu Miejskiego udzieli wszelkich niezbędnych informacji potrzebnych do załatwienia sprawy. Przed schodami przed znajdują się ostrzegawcze taśmy nawierzchniowe, a pierwszy i ostatni stopień posiada oznaczenia kontrastowe.

W Urzędzie Miejskim w Ornecie jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Informacja dotycząca   rozkładu pomieszczeń znajduje się na półpiętrze i jest widoczna po wejściu na parter budynku ( nie ma systemu dotykowego ani głosowego ).

Do budynku Urzędu Miejskiego  i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Banery

Stopka