Urząd Miejski w Ornecie

Menu

Menu

Treść strony

W ramach przeprowadzonych prac dokonano szeregu działań pozwalających na zachowanie lokalnej bioróżnorodności. Utworzono łąki kwietne, a więc zespoły roślin, które w odróżnieniu od trawników i innych zbiorowisk o niskiej bioróżnorodności, pełne są najrozmaitszych gatunków roślin kwiatowych. Mają one duże znaczenie dla pszczół, motyli i innych owadów zapylających. Postawiono też schronienia dla owadów zapylających.

 

W trakcie prac dokonano również badań obecnych w parku zwierząt. Na szczególną uwagę zwraca fakt stwierdzenia skójki gróboskorupowej Unio crassus. Jest to gatunek słodkowodnego małża z rodziny skójkowatych (Unionidae), który obecnie zanika w całej Europie.

skójka grubo skorupowa

Fot. Skójka gruboskorupowa Unio crassus

 

Prace wykazały też obecność płazów i gadów. Stwierdzono gatunki szeroko rozpowszechnione, aczkolwiek podlegające ochronie.  Spośród płazów zinwentaryzowano ropuchę szarą Bufo bufo, żabę trawną Rana temporaria, żabę moczarową Rana arvalis, żabę jeziorkową Rana lessone, żabę wodną Pelophylac kl. exculentus. Gady reprezentowała jaszczurka żyworodna Lacerta viviparia. Ze stwierdzonych gatunków najciekawszym jest niewątpliwie żaba moczarowa, a to za sprawą jej zachowań godowych. W ich trakcie samce przybierają charakterystyczne barwy. Ich grzbiet i boki ciała stają się intensywnie niebieskie.

Prace ornitologiczne wskazały na obecność 24 gatunków ptaków. Z czego 22 objęte ochroną ścisłą na podstawie prawa polskiego, a dwa z nich dodatkowo prawem europejskim (Załącznik I Dyrektywy Ptasiej):

- błotniak stawowy Circus aeruginosus;

  • gąsiorek Lanius collurio.

Błotniak stawowy

Fot. Błotniak stawowy Cicrus aeruginosus

 

Gąsiorek

Fot.  Gąsiorek Lanius collurio.

Stwierdzony zestaw gatunków jest w większości typowy dla parków miejskich i ogródków działkowych. Pojawiają się także osobniki, które są charakterystyczne dla terenów związanych ze środowiskiem wodnym – ma na to wpływ głównie bliska obecność Jeziora Mieczowego. Do tych należą krzyżówka, łabędź niemy, zimorodek, ale także wykorzystujące strefy trzcin i roślin przybrzeżnych rokitniczka, potrzos, łozówka, błotniak stawowy. Ciekawym gatunkiem jest gąsiorek, którego biotop stanowią śródpolne, cierniste zakrzewienia i zadrzewienia. Ptak ten nie jest typowym mieszkańcem parków miejskich, a jego występowanie powiązane jest z bliskością obszarów wiejskich, gdzie na łąkach i w ciernistych zakrzewieniach znajduje pożywienie.

Prace inwentaryzacyjne potwierdziły także występowanie nietoperzy. Stwierdzono niżej wymienione gatunki:

- mroczek późny Eptesicus serotinus;

- karlik większy Pipistrellus nathusi;

- karlik malutki Pipistrellus pipistrellus;

- karlik drobny Pipistrellus pygmaeus;

- borowiec wielki Nyctalus noctula.

Stwierdzone gatunki są ściśle chronione aczkolwiek szeroko rozpowszechnione. Obecny mroczek późny, jest gatunkiem ściśle synantropijnym, tj. związanym z człowiekiem. Jego kolonie rozrodcze, jak i miejsca rozrodu związane są z budynkami. Podobnie karlik malutki bardzo często towarzyszy człowiekowi. Wykorzystuje ziemianki, strychy, piwnice, itp. miejsca. Borowiec wielki zaś jest gatunkiem, który do niedawna był typowo leśny – stąd pierwszy człon jego nazwy. Od pewnego czasu obserwuje się proces synantropizacji tego gatunku, a więc przemieszczania się na tereny miast i wsi, gdzie obecnie jest już często spotykany. Karlik większy i drobny zaś chętnie jako miejsce żerowania wykorzystują obszary podmokłe, zbiorniki wodne. Zróżnicowanie siedliskowe parku sprawia, iż możliwa jest tu koegzystencja gatunków wykorzystujących bardzo zróżnicowane środowisko.

Nietoperze są niezwykle pożyteczne. Zjadają mnóstwo owadów, w tym uciążliwych komarów. Pojedynczy nietoperz może ich zjeść nawet 2000 w ciągu jednej doby!

W ramach prac dokonano także wywieszenia budek lęgowych dla ptaków oraz budek dla nietoperzy. Z racji, że na terenie parku brak jest dużych, dziuplastych drzew, które by mogły stanowić naturalne schronienia dla zwierząt, wywieszenie budek pozwoli na polepszenie kondycji lokalnych populacji, zwiększenie bazy siedliskowej, zabezpieczenie ich trwania na tym ternie, co ma bardzo istotne znacznie. Z powodu zmian klimatycznych dochodzi bowiem do bardzo istotnego spadku populacji wszystkich grup zwierząt.

Stworzono także miejsce lęgowe dla zimorodka. Ptak ten gnieździ się w norach, stąd też na skarpie odsłonięto fragment gruntu, aby w przyszłości zimorodek mógł wykopać sobie w tym miejscu norkę i założyć gniazdo.