Urząd Miejski w Ornecie

Menu

Menu

Treść strony

Rada Miejska w Ornecie

RADNI RADY MIEJSKIEJ W ORNECIE 

Kadencja 2014-2018

 
Lp. Imię i Nazwisko Funkcja
1 Banucha Krzysztof Jan Radny Rady Miejskiej
2 Ejkszto Karol Radny Rady Miejskiej
3 Fijarczyk Elżbieta Ewa Radna Rady Miejskiej
4 Jotko Marcin Krzysztof Radny Rady Miejskiej
5 Jaroń Ryszard Stanisław Radny Rady Miejskiej
6 Kaczmarek Adam Paweł Radny Rady Miejskiej
7 Poddubiuk Artur Józef Radny Rady Miejskiej
8 Rońda Emil Mateusz Radny Rady Miejskiej
9 Salamonik Andrzej Radny Rady Miejskiej
10 Szczepan Artur Radny Rady Miejskiej
11 Taraszkiewicz Stanisław Radny Rady Miejskiej
12 Uzar Józef Radny Rady Miejskiej
13 Wąsowicz Maciej Radny Rady Miejskiej
14 Widerski Krzysztof Marcin Radny Rady Miejskiej
15 Zamyślewski Gabriel Mirosław Radny Rady Miejskiej
 

 

KOMISJE RADY MIEJSKIEJ W ORNECIE 

 Komisja Rewizyjna

1) Radny Adam Kaczmarek – Przewodniczący Komisji

2) Radny Ryszard Jaroń

3) Radny Artur Szczepan

4) Radny Maciej Wąsowicz

5) Radny Krzysztof Widerski 

 

Komisja Budżetowa

1)   Radny Marcin Jotko – Przewodniczący Komisji

2)   Radny Krzysztof Banucha

3)   Radny Emil Rońda

4)   Radny Karol Ejkszto

5)   Radny Artur Poddubiuk

6)   Radny Maciej Wąsowicz

7)   Radny Gabriel Zamyślewski

 

Komisja Gospodarki, Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego

1)  Radny Krzysztof Banucha – Przewodniczący Komisji

2)  Radny Ryszard Jaroń

3)  Radny Emil Rońda

4)  Radny Andrzej Salamonik

5)  Radny Artur Szczepan

6)  Radny Stanisław Taraszkiewicz

7)  Radny Gabriel Zamyślewski

 

 Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych

 1)  Radny Stanisław Taraszkiewicz - Przewodniczący Komisji

 2)  Radna Elżbieta Fijarczyk

 3)  Radny Marcin Jotko

 4)  Radny Adam Kaczmarek

 5)  Radny Artur Poddubiuk

 6)  Radny Józef Uzar

 7)  Radny Krzysztof Widerski

 

KOMPETENCJE RADY MIEJSKIEJ

 

Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8.03.1990r., art.18.2


Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:
1. uchwalanie statutu gminy,
2. wybór i odwołanie zarządu, ustalanie wynagrodzeń przewodniczącego zarządu, stanowienie o kierunkach działania zarządu oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
3. powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy - na wniosek przewodniczącego zarządu,
4. uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarządowi z tego tytułu,
5. uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6. uchwalanie programów gospodarczych,
7. ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
8. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
9. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
a) określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad zarząd może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,
b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez zarząd,
c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd w roku budżetowym,
e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,
f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez zarząd,
h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku budżetowym,
10. określanie wysokości sumy, do której zarząd gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
11. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a,
12. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
13. podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
14. podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
15. nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
16. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
17. stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

 

Banery

Stopka