Urząd Miejski w Ornecie

Menu

Menu

Treść strony

Informacja ogólne

1. Usługa odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Orneta oraz prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych „PSZOK-u” realizowana jest przez:

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Nieczystościami Sp. z o.o.,
ul. Dworcowa 27, 11-130 Orneta

tel. 55 242 00 15

2. Adres i godziny funkcjonowania PSZOK - u:

ul. Dworcowa 27, 11-130 Orneta

Poniedziałek-Piątek: 8:00- 14:00

Sobota: 8:00- 12:00

Rodzaje przyjmowanych odpadów do PSZOK. 

2. Odpady komunalne (zmieszane, zmieszane, selektywnie zebrane) z terenu gminy Orneta zagospodarowywane są przez:

Zakład Gospodarki Odpadami
Komunalnymi Sp. z o.o.,
ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn

3. Osiągnięte przez gminę wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

4. Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

5. Punkty zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych

Banery

Stopka