Urząd Miejski w Ornecie

Menu

Menu

Treść strony

INFORMACJE O PROJEKCIE

Nazwa projektu:

„Rewaloryzacja i rewitalizacja Parku Miejskiego w Ornecie”

 

Dofinansowanie w ramach:

  • Osi Priorytetowej 5 – „Środowisko przyrodnicze racjonalne wykorzystanie zasobów”, Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość dofinansowania 85% w kwocie 1 671 785,95 zł

  • Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie - 675 072,00 zł.

Wykonawca robót 

Wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 16.03.2020r.

P.H.U. PS-BUD Agnieszka Sieniuć Deksyty 2/1, 11-220 Górowo Iławeckie – Lider konsorcjum

BUDMA Sp. z o.o. Ul. Warmińska 28, 11-100 Lidzbark Warmiński – Partner konsorcjum

Umowa o roboty budowlane nr 272/2/ZP/2020 podpisana w dniu 23.04.2020r

Wartość robót 2 565 882,36zł

Termin realizacji

15.08.2021r.

 Opis projektu

Teren Parku od strony ul. Wodnej jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. Realizacja projektu, obok wprowadzenia bioróżnorodności oraz poprawy estetyki przestrzeni publicznej, pozwoliła na udostępnienie obszaru Parku Miejskiego mieszkańcom do wypoczynku i  rekreacji. Udostępnione zostały odpowiednio przygotowane szlaki edukacyjno – turystyczne.

W ramach projektu wykonano m.in. obfite zagospodarowanie terenu zielenią, agorę przyrodniczą z miejscami do siedzenia i sceną, hotele dla zapylaczy, ścieżki edukacyjne (w ramach ciągów pieszo – rowerowych), plac zabaw, siłownię zewnętrzną, pergole, drewniane podesty widokowe z ławkami i podjazdem dla niepełnosprawnych, małą architekturę, oświetlenie latarniami solarnymi wraz z kamerami do monitoringu, tablice informacyjne, schody terenowe umożliwiające wejścia do parku z różnych kierunków,  kładki  nad ciekiem wodnym. Rozwieszono również budki lęgowe dla ptaków i nietoperzy.

Banery

Stopka