Urząd Miejski w Ornecie

Menu

Menu

Treść strony

  • -

Karta Dużej Rodziny

System zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z oferty min. instytucji kultury i ośrodków rekreacyjnych na terenie całego kraju. Posiadanie Karty ułatwia więc dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia. 

Dla kogo ten program?

Program skierowany jest do:

·   rodzin wielodzietnych (osób posiadających obywatelstwo polskie mających miejsce zamieszkania i przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, cudzoziemców mających miejsce zamieszkania i przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mających miejsce zamieszkania i przebywających na terytorium Rzeczypospolitej obywatelom państw członowych Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)-stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej orz członkom ich  rodzin);

·         rodzin zastępczych;

·         rodzinnych domów dziecka.

Karta Dużej Rodziny skierowana jest do rodzin  zamieszkałych na terenie miasta i gminy Orneta , mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub w przypadku dziecka kontynuującego naukę do ukończenia 25 roku życia lub bez ograniczeń wiekowych w przypadku dziecka niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, niezależnie od sytuacji materialnej

Od 1 stycznia 2019 roku Karta Dużej Rodziny przysługuje również rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, bez względu na ich wiek.

Wnioskodawca:

Wniosek o przyznanie Karty oraz wniosek o wydanie duplikatu Karty może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty lub wydanie duplikatu Karty oraz do odebrania Karty lub duplikatu Karty w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.

Wymagane dokumenty

Podczas składania wniosku należy okazać dokument potwierdzający tożsamość.

Do wniosku należy dołączyć:

·         w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

·         w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

·         w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

·         w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia, które nadal przebywają w pieczy zastępczej - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Karta jest wydawana bezpłatnie każdemu członkowi rodziny. Rodzice, przez których rozumie się także rodziców zastępczych lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, mogą korzystać  z Karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat.

W przypadku, gdy karta zostanie zgubiona, skradziona lub w inny sposób utracona należy zwrócić się o wydanie duplikatu karty. Koszty wydania duplikatu karty w wysokości 9,40 zł ponosi wnioskujący.

Aplikacja Mobilna:

Od 9 czerwca 2021 r. możliwe jest wyświetlanie Karty Dużej Rodziny w aplikacji mObywatel. Karta Dużej Rodziny w mObywatelu – inaczej mKDR – dostępna jest dla każdej dorosłej osoby, której przyznano prawo do KDR i posiadającej ważny polski dowód osobisty i każdego dziecka, któremu przyznano prawo do KDR i posiadającemu mLegitymację szkolną. Osoby, które nie posiadają polskiego dowodu osobistego oraz dzieci, które nie posiadają mLegitymacji szkolnej mogą korzystać z KDR w formie tradycyjnej – w postaci plastikowej Karty.

Aplikacja pozwala na przekierowanie użytkowników na portal Emp@tia, gdzie znajduje się mapa partnerów KDR wraz z lokalizacjami i opisem zniżek.

Więcej informacji o obsłudzed aplikacji można uzyskać pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/aplikacja-mkdr

Jeżeli chcesz:

  • otrzymać informację na temat  Karty Dużej Rodziny;

  • otrzymać wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny/wydanie duplikatu

  • złożyć wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny/wydanie duplikatu

zgłoś się do Urzędu Miejskiego w Ornecie mieszczącego się przy Placu Wolności 26, kamieniczka C,  parter.

Informacje udzielane są także drogą telefoniczną pod numerem telefonu 55 22 10 228.

 

WYKAZ FIRM HONORUJĄCYCH

KARTĘ DUŻEJ RODZINY

P.P.H.U. Mini-MeblowySebastian Leszczyński

3% zniżki przy zakupie mebli.

10% zniżki na montaż mebli.

Kwiaciarnia STORCZYK, ul. Kościuszki 21/1A

20% zniżki na cały asortyment

10% na strojenia okolicznościowe

Salon fryzjerski „KRYSTYNKA” Krystyna Maculewicz, ul. Pionierów 5

20% na wszystkie strzyżenia damskie, męski i dziecięce.

P.H.U.G. STYL Alicja Olejczuk, ul. Zamkowa 9

20% na odzież, przy zakupie na kwotę powyżej 100zł.

Centrum Szkoleniowo – Integracyjne EKOLANDIA Antoni Kierul, 11-130 Orneta, ul. Elbląska 80

10 % zniżki na dania z grilla i napoje bezalkoholowe

od dn. 01.05.2016 – 30.09.2016

Miejski Dom Kultury im. Franciszka Chruściela, ul. 1 Maja 45

  1. 20% zniżki w odpłatnościach za zajęcia prowadzone przez MDK w Ornecie.

  2. użytkownikowi karty przysługuje jeden darmowy bilet przyznawany w systemie 3+1 (trzy bilety w normalnej cenie, jeden gratis) w ramach wydarzeń płatnych organizowanych przez placówkę.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ornecie

  1. 20% zniżki na korzystanie z siłowni.

  2. Zniżka podczas imprez biletowanych.

Przedszkola Miejskie Gm. Orneta

Ulga zgodnie z UCHWAŁĄ NR XLVI/344/14 RADY MIEJSKIEJ W ORNECIE z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Orneta - w wysokości 30% od opłaty powyżej podstawy programowej, nie obejmuje wyżywienia.

 

LISTA PARTNERÓW KARTY DUŻEJ RODZINY -  www.rodzina.gov.pl

 

Banery

Stopka