Urząd Miejski w Ornecie

Menu

Kalendarium

Menu

Treść strony

Sesja Rady Miejskiej

2020-01-29
  • Sesje Rady Miejskiej,

BRM.0002.1.2020

 

       Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506
z późn. zm.) zwołuję i zapraszam na XVI sesję Rady Miejskiej w Ornecie w dniu  29 stycznia 2020 r. o godz. 16,00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Ornecie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie XVI sesji Rady Miejskiej w Ornecie.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Propozycje zmian porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołów XIV i XV sesji Rady Miejskiej.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia na terenie Gminy Orneta roku 2020 „Zielonym Rokiem” – druk 116A.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Orneta – druk 117.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Orneta na rok szkolny 2019/2020 dla rodziców, którym przysługuje zwrot kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do placówki oświatowej – druk 118.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za udział członków Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Orneta w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym, organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę – druk 119.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Orneta na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony powietrza – druk 120.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orneta na lata 2020-2031– druk 121.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2020r. – druk 122.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Orneta do partnerstwa i zawarcie porozumienia w sprawie współpracy przy realizacji projektu konkursowego „Rodzina – fundamentem życia” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: RPWM.11.00.00 Włączenie Społeczne, Działanie RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – druk 123.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Orneta do partnerstwa i zawarcie porozumienia w sprawie współpracy przy realizacji projektu konkursowego „Rodzina – nasz dom” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: RPWM.11.00.00 Włączenie Społeczne, Działanie RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – druk 124.

14. Przedstawienie i przyjęcie protokołu kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej dotyczącej należności przeterminowanych wynikających z nieterminowej spłaty lub braku spłaty ze sprzedaży nieruchomości gminnych w Gminie Orneta.

15. Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie między sesjami.

16. Interpelacje i zapytania radnych składane zgodnie z art. 24 ust. 3 - 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.).

17. Pytania i wnioski sołtysów i mieszkańców w sprawach dotyczących gminy.

18. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski oraz odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

19. Informacje i komunikaty.

20. Zamknięcie obrad.

Uwaga

1. Projekty uchwał dostępne są w BIP na stronie

internetowej Urzędu Miejskiego w Ornecie

www.orneta.pl w zakładce Organizacja działania samorządu →

Portal Rady Miejskiej w Ornecie → Nadchodzące posiedzenia →

Sesja nr XVI w dniu 29 stycznia 2020

Banery

Stopka