Urząd Miejski w Ornecie

Menu

Menu

Aktualności

Aktualności

Stronicowanie

 • SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ORNETY Z PRAC MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ – marzec 2019 r. (sesja 27 marzec 2019 r.) w tym uczestnictwo Zastępcy Burmistrza Ornety

  2019.03.25

  7 marzec (Orneta) – spotkanie z siostrami zakonnymi ze zgromadzenia św. Katarzyny w sprawie remontu domu zakonnego w Ornecie oraz adaptacji budynku byłej fabryki tytoniu przy ul. Browarnej na „ dom dla księży i sióstr emerytów”,

  8 marzec (Orneta) – spotkanie z  komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w sprawie przekazania nieodpłatnie samochodu drabiny na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Ornecie,

  11 marzec (Orneta) – spotkanie z zespołem ds. reformy oświaty w gminie Orneta, powołanym zarządzeniem Burmistrza Ornety ,

  12 marzec (Orneta) – spotkanie z władzami Olsztyńskiego Klubu Rajdowego nt. ’rajdów” samochodowych na naszym b. lotnisku wojskowym,

  15 marzec (Orneta) – spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Zakonu  Joanitów podsumowujące 10 lat współpracy z Gminą Orneta,

  16 marzec (Bażyny) – udział we mszy świętej z okazji 10-lecia posługi kapłańskiej w parafii Bażyny ks. Tomasza Kocińskiego,

  18 marzec (Orneta) – spotkanie z Dyrektorami MGOPS, MDK nt. pisania „miękkiego projektu” na potrzeby remontu boiska sportowego oraz 6 sal w Szkole Podstawowej nr 1 w Ornecie im. mjr. Henryka Sucharskiego ,

  21 marzec (Orneta) – wstępna analiza arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych z terenu Gminy Orneta,

  21 marzec (Olsztyn) – udział w uroczystym wręczeniu promesy przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego Pana Artura Chojeckiego. Promesa (po otrzymaniu środków finansowych) będzie wykorzystana na sfinansowanie dokumentacji celem zabezpieczenia osuwiska skarpy przy ulicy Mickiewicza w Ornecie,

  22 marzec (Dobre Miasto) – udział w spotkaniu szkoły liderów pracujących lokalnie, budowania więzi, sieci połączeń oraz poszerzania horyzontu myślenia strategicznego o mieście i regionie z uwzględnieniem zagrożeń wynikających z demografii, kurczącej się gospodarki czy odpływu wykwalifikowanych pracowników do dużych ośrodków miejskich, a także starzenia się społeczeństwa,

  22 marzec (Lidzbark Warmiński) – spotkanie wójtów , burmistrzów ze starostą lidzbarskim nt. bieżącej współpracy,

   

  Sprawy  bieżące:

  Podpisywanie aktów notarialnych w Ornecie,  spotkanie z dyrektorami jednostek organizacyjnych gminy oraz prezesami  gminnych spółek, udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Mingajnach, spotkanie ze wspólnotą mieszkaniową w Henrykowie.

 • Zbiórka odpadów wielkogabarytowych - marzec 2019
 • SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ORNETY Z PRAC MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ – luty 2019r. (sesja 28 luty 2019 r.) w tym uczestnictwo Zastępcy Burmistrza Ornety

  2019.02.25

  01 luty (Lidzbark Warmiński) – udział w Powiatowej Radzie Rynku Pracy nt. środków na roboty publiczne przyznane gminom,

  06 luty (Lidzbark Warmiński ) – udział w naradzie podsumowującej rok 2018 w Państwowej Straży Pożarnej w powiecie lidzbarskim,

  07 luty (Orneta) – spotkanie z panią Dyrektor Szpitala w Lidzbarku Warmińskim min. nt. rezygnacji z budynku po byłe izbie chorych w byłych koszarach, dyżurach lekarza POZ świadczącego usługi nocnej i świątecznej opieki medycznej,

  11 luty (Orneta) – spotkanie z przedstawicielem spółki BLUE GAZ nt. budowy stacji przesyłowej  gazu w strefie ekonomicznej i ewentualnym podłączeniu firm zlokalizowanych przy ul. Przemysłowej i Dworcowej,

  12 luty (Orneta) – spotkanie z Prezesem i Wiceprezesem stowarzyszenia „Motoklub” w sprawie organizacji w Ornecie w czerwcu zawodów rangi Mistrzostw Polski  w motocrossie.

  12 luty (Orneta) – rozpoczęcie negocjacji na konserwację i eksploatację drogowej sieci oświetleniowej z firmą Energa-Oświetlenie.

  12 luty (Orneta) – udział w ceremonii otwarcia i zamknięcia XX Memoriału Brydżowego im. Juliana Kopki

  13 luty (Orneta) – spotkanie z mieszkańcami ulic Dąbrowskiego i Parkowej dot. perspektyw i zasad przyłączenia do zbiorowej sieci cieplnej

  19 luty (Lidzbark Warmiński) – udział w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia „Dom Warmiński” . Zgromadzenie wybrało władze stowarzyszenia na najbliższe 5 lat.

  20 luty (Orneta) – spotkanie z zainteresowanymi mieszkańcami ul. Aleja Wojska Polskiego w sprawie rozbiórki budynku gospodarczego w pobliżu budynku Cerkwii Prawosławnej.

  21 luty (Olsztyn) – udział w Walnym Zebraniu Krajowej Sieci Miast CITTASLOW na którym wybrano nowe władze, zostałem członkiem zarządu.

  21 luty (Orneta) – spotkanie z włodarzami Braniewa ( Burmistrzem i Z-cą Burmistrza) w sprawie procesu certyfikacyjnego miasta Braniewo przed przyjęciem w poczet członków miast Cittaslow. Orneta jest opiekunem miasta Braniewo w tym procesie.

   

   

  Sprawy  bieżące:

  Podpisywanie aktów notarialnych w Ornecie,  przyjęcia  mieszkańców, spotkanie z dyrektorami jednostek organizacyjnych gminy oraz prezesami  gminnych spółek, udział w zebraniach z mieszkańcami wsi Bażyny – wybory sołtysa, Udział w zebraniu podsumowującym rok 2018 w OSP Orneta oraz OSP Bażyny, udział w Jubileuszu 50 lecia pożycia małżeńskiego mieszkańców Ornety (8 par),

 • SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ORNETY Z PRAC MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ – listopad-grudzień 2018r. (sesja 27 grudzień 2018 r.) w tym uczestnictwo Zastępcy Burmistrza Ornety

  2018.12.18

  2 listopad (Orneta) – spotkanie z Komendantem Komisariatu Policji w Ornecie nt. bezpieczeństwa Gminy w sytuacji nieobecności w pracy większości policjantów,

  5 listopad (Orneta) – spotkanie z Prezesem TBS Administrator sp. z o.o. w Ornecie oraz administratorami nt. bieżącej pracy spółki i planów inwestycyjnych w zasobach zarządzanych wspólnot,

  7 listopad (Orneta) – spotkanie z mieszkańcami ul. Żelaznej , Zaułek Ciasny ul. Alei Wojska Polskiego  z udziałem Dyrektora VEOLIA Północ (firmy ciepłowniczej) , w sprawie podłączeń do miejskiej sieci ciepłowniczej nowych odbiorców,

  8 listopad (Orneta) – udział w spotkaniu w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ornecie z udziałem Komendant Powiatowego PSP w Lidzbarku Warmińskim . Podczas spotkania nasze jednostki OSP z Gminy  otrzymały sprzęt, niezbędny w codziennej pracy. Pieniądze pochodzą z Ministerstwa Sprawiedliwości (wniosek złożyliśmy w lipcu br. ) o wartości ok.  43.000 zł,

  8 listopad (Orneta) – spotkanie z przedstawicielem dzierżawcy rolnego S. HIPP (Przedsiębiorcy z Niemiec) , w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz gminy w podziękowaniu za inwestycję : Budowa drogi gminnej wraz z przebudową mostu do msc. Bogatyńskie od drogi wojewódzkiej 513,

  10 listopad (Biały Dwór) – spotkanie z mieszkańcami nt. remontu drogi wewnętrznej na osiedlu domków jednorodzinnych,

  10 listopad (Orneta) – wręczenie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie jednej parze małżeńskiej – mieszkańców Ornety,

  11 listopad (Orneta) – udział w centralnych uroczystościach obchodów gminnych 100 – lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę (msza święta, odsłonięcie tablicy  przed ratuszem miejskim upamiętniającej 100 – lecie odzyskania Niepodległości przez Polskę, uroczystości patriotyczne przed grobem Nieznanego Żołnierza , pomniku sybiraków i tablicy upamiętniającej pilotów , którzy zginęli służąc w 29 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Ornecie, udział w koncercie laureatów konkursu pieśni patriotycznych zorganizowanych

  przez Uniwersytet III Wieku w Ornecie),

   

  13 listopad (Pasłęk) – spotkanie z burmistrzem Pasłęka nt. funkcjonowania systemu do obsługi obrad Sesji Rady Miejskiej w Pasłęku pod kątem zakupu sprzętu do obsługi sesji w naszym mieście – wymiana doświadczeń,

  14 listopad (Olsztyn) – udział w nagraniu promującym nasze miasto w TV Kopernik Olsztyn, nie zapłaciliśmy za ten materiał – gratis,

  15 listopad (Orneta) – spotkanie z kierownikami referatów i samodzielnymi stanowiskami zajmującymi się inwestycjami , zamówieniami publicznymi, finansami nt. priorytetów inwestycyjnych w gminie Orneta,  w ramach potencjalnych środków do pozyskania z Krajowej Sieci Miast CITTASLOW oraz RPO na kolejne lata,

  21 listopad (Orneta) – udział  w spotkaniu z pracownikami MGOPS w Ornecie z okazji dnia pracownika socjalnego,

  22 listopad (Lidzbark Warmiński) – udział w sesji Rady Powiatu Lidzbarskiego,

  27 listopad (Orneta) – udział w Inauguracji Roku Kulturalnego zorganizowanej przez MDK w Ornecie,

  28 listopad, 12 grudzień (Olsztyn) – udział w Walnym Zebraniu Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. w Olsztynie nt. ceny śmieci, kategorycznie sprzeciwiliśmy  się podwyżce cen śmieci proponowanej przez Prezesa spółki ZGOK

  29 listopad (Reszel) – udział w Walnym zebraniu Międzynarodowej sieci miast CITTASLOW nt . wyboru koordynatora tej sieci z Polski, walne zebranie Krajowej Sieci Miast Cittaslow planowane jest na styczeń 2019 r.,

  4 grudzień (Orneta) – spotkanie z burmistrzem Miłakowa nt. współpracy naszych miast,

  10 grudzień (Orneta) – spotkanie z pracownikami Urzędu Miejskiego nt. organizacji pracy,

  11 grudzień (Dobre Miasto) – udział w posiedzeniu konwentu wójtów , burmistrzów gmin członkowskich Lokalnej Grupy Działania Warmiński Zakątek w Dobrym Mieście,

  11 grudzień (Olsztyn) – spotkanie z wicemarszałkiem Województwa Warmińsko – Mazurskiego nt. prognozy podwyżki na odpady zmieszane sugerowanej przez ZGOK Olsztyn, przedstawiliśmy stanowczy sprzeciw dla podwyżek cen dla przyjmowanych przez ZGOK odpadów zmieszanych z terenu gmin członkowskich, w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele kilku samorządów lokalnych wybranych podczas walnego zebrania ZGOK jako przedstawicieli 37 gmin członkowskich tej spółki,

  13 grudzień (Orneta) – udział w posiedzeniu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ornecie,

  14 grudzień (Lidzbark Warmiński ) – udział w uroczystym przekazaniu nowego samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim,

  16 grudzień (Orneta) – udział we mszy świętej podczas której nastąpiło odsłonięcie obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej , który powrócił po renowacji na swoje dawne miejsce w ołtarzu głównym Kościoła Parafialnego pw. Św. Jana Chrzciciela. Gmina Orneta współfinansowała renowację obrazu dzięki przychylności Przewodniczącego oraz radnych Rady Miejskiej poprzedniej kadencji,

  17-20 grudzień (Orneta) – spotkanie z dyrektorami gminnych placówek oświatowych nt. budżetów placówek na 2019 rok,

   

   

   

  Sprawy  bieżące:

  Podpisywanie aktów notarialnych w Ornecie i w Olsztynie,  przyjęcia mieszkańców, spotkanie                                           z dyrektorami jednostek organizacyjnych gminy oraz prezesami  gminnych spółek, udział w spotkaniach opłatkowych organizacji pozarządowych, jednostkach organizacyjnych gminy, grupach AA, udział w gminnych obchodach 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę,  udział w wystawie twórczości podopiecznych i opiekunów Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Ornecie. Projekt pod hasłem: "Co fruwa i hasa po naszych lasach", udział w posumowaniu projektów realizowanych w MDK w Ornecie (min. muzeum żywej historii Ornety, działamy kulturalnie, młodzi – koalicja dla Ornety, czytanie bajek  dzieciom ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Ornecie na zaproszenie opiekuna biblioteki z tej szkoły, udział w rozstrzygnięciu konkursu strażackiego zorganizowanego w naszych placówkach oświatowych.

Stronicowanie

Banery

Stopka