Urząd Miejski w Ornecie

Menu

Menu

Aktualności

Aktualności

Stronicowanie

 • Przedłużenie stopni alarmowych BRAVO oraz CHARLIE-CRP

  2022.04.15

  Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia przedłużające, do 30 kwietnia 2022 r. do godz. 23:59, obowiązywanie trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP) oraz drugiego stopnia alarmowego BRAVO. Stopnie alarmowe obowiązują na terytorium całego kraju.

   

  Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia przedłużające, do 30 kwietnia 2022 r. do godz. 23:59, obowiązywanie trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP) (Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 88 w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP ) oraz drugiego stopnia alarmowego BRAVO (Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 87 w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego).

  Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb, żeby były gotowe do działania.

  • Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. CHARLIE–CRP jest trzecim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu.
  • Stopień alarmowy BRAVO (drugi w czterostopniowej skali) wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Oznacza to, że służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności.

  Należy zwracać uwagę na dziwnie zachowujące się osoby, pozostawiony w miejscach publicznych bagaż, podejrzanie wyglądające paczki czy samochody, które zaparkowano w miejscach niedozwolonych. O każdej sprawie powinno się informować policję. Dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ważne są także informacje o sytuacjach niestandardowych, które mogą nam wydać się co najmniej dziwne.

  Zadania organów państwa związane z wprowadzeniem stopni alarmowych CRP zostały określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP. Do zadań tych należą m.in.:

  • całodobowe dyżury administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa tych systemów, 
  • przegląd zasobów pod względem możliwości ich wykorzystania w przypadku zaistnienia ataku,
  • przygotowanie się do uruchomienia planów umożliwiających zachowanie ciągłości działania po wystąpieniu potencjalnego ataku, w tym szybkiego i bezawaryjnego zamknięcia serwerów,
  • Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane Policji za pośrednictwem numeru telefonu 112.
 • Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działania 10.4 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3.

  2022.04.12

  Więcej informacji (pobierz)

   

  Gmina Orneta

  w dniu 05.05.2022 r. dokonała wyboru partnera do projektu w ramach

  Działania 10.4  - Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3

  Partnerem został:

  Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych

  1. Kminkowa 182 e, 62-064 Plewiska
 • SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ORNETY Z PRAC MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ – marzec 2022r. (sesja 30 marzec 2022 r.) w tym uczestnictwo Zastępcy Burmistrza Ornety

  2022.03.28

  28 luty (Orneta) – spotkanie z przedsiębiorcami nt. pomocy obywatelom Ukrainy poszkodowanych działaniami wojennymi przez Rosję,

  01, 04, 09, 11, 21 marzec (on line) – spotkanie samorządów lokalnych Województwa Warmińsko - Mazurskiego z Panem Wojewodą Warmińsko Mazurskim nt. sytuacji w Ukrainie, oraz systemu pomocy uchodźcom,

  01 marzec (Orneta) – spotkanie z dyrektorami orneckich placówek oświatowych na temat stworzenia oddziału adaptacyjnego  dla dzieci rodzin Ukraińskich zamieszkujących w Ornecie,

  03 marzec (Orneta) – spotkanie z rodzinami poszkodowanymi w wyniku pożaru kamienicy przy ulicy Kopernika 24 w Ornecie,

  04, 07, 11, 14, 18, 23, 28 marzec (on line) – spotkanie z władzami miasta partnerskiego ZASTAWNA
  z UKRAINY,

  07  marzec (Orneta) – udział w odbiorze końcowym remontu pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 1 im. mjr. Henryka Sucharskiego w Ornecie,

  08 marzec (Orneta) – spotkanie z przedstawicielem firmy  ORLEN nt. budowy stacji paliw w Ornecie,

  09 marzec (Lidzbark Warmiński) – udział wspólnie ze starostą oraz kolegami samorządowcami z powiatu lidzbarskiego w spotkaniu on-line z władzami powiatu EMSLAND w Niemczech nt. pomocy dla miast partnerskich w Ukrainie,

  10 marzec (Orneta) – spotkanie  w sprawie organizacji wysłania busa z darami zebranymi w Centrum Kultury i Bibliotece Miejskiej im. Franciszka Chruściela w Ornecie, Jeszcze raz najserdeczniejsze podziękowania dla p. Łukasza Michalkiewicza, Artura Ryniec , Marka Krankowskiego , Firmy przewozowej Antoni, Daniel Woźny oraz wszystkim mieszkańcom za dar serca.

  16 marzec (Orneta) – prowadzenie posiedzenia gminnego zespołu zarządzania kryzysowego nt. sytuacji pomocowej uchodźcom z Ukrainy,

  17 marzec (Mingajny, Runowo, Lidzbark Warmiński) – udział w uroczystym przekazaniu samochodów strażackich,

  19 marzec (Henrykowo) – udział w zebraniu sprawozdawczym OSP Henrykowo,

  24 marzec (Orneta) – udział w uroczystej sesji z okazji nadania tytułu Honorowy Obywatel Gminy Orneta Panu Henrykowi Sobocińskiemu,

  25 marzec (Orneta) – spotkanie z przedstawicielem Krajowej Administracji Skarbowej działającej na zlecenie Ministerstwa Finansów  w temacie  kontroli  inwestycji Parku Miejskiego w Ornecie,

  25 marzec (Lubawa) – udział w Walnym Zebraniu Polskiej sieci miast CITTASLOW (jako członek zarządu otrzymałem absolutorium za 2021 rok),  jednocześnie udział w uroczystej Gali z okazji 15 lecia istnienia sieci Polskie Miasta CITTASLOW.

  26 marzec (Orneta) – udział w zebraniu sprawozdawczym OSP Orneta,

  Sprawy  bieżące: ,

  Podpisywanie aktów notarialnych w Ornecie ,  spotkanie z sołtysami oraz przewodniczącymi rad osiedli z Gminy Orneta,

 • Gdzie złożyć wniosek o świadczenia pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy?

  2022.03.25

  Od 16 marca 2022 roku osoby zapewniające zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy mogą otrzymać świadczenie 40 zł za każdy dzień pomocy. Okres wsparcia to maksymalnie 60 dni.

   

  Aby otrzymać świadczenie należy złożyć wniosek w Urzędzie Miejskim w Ornecie (ul. Plac Wolności 26) w Biurze Obsługi Klienta (główne wejście do Urzędu).

   

  Do wniosku należy załączyć KARTĘ OSOBY PRZYJĘTEJ DO ZAKWATEROWANIA wypełnioną odrębnie dla każdej z osób przyjętych do zakwaterowania.

   

  Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni i jest wypłacane z dołu (tj. za okres udzielenia pomocy).

   

  Świadczenia nie otrzyma osoba, która już otrzymała za to osobne wynagrodzenie (np. zapłata przez Ukraińców jak i inne podmioty na ich rzecz. Dotyczy to również opłacenia czynszu przez obywateli Ukrainy w ramach umowy najmu). Składając wniosek o rekompensatę 40 zł należy złożyć oświadczenie, że za okres pomocy Ukraińcom nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

   

  Istnieje możliwość w szczególnie uzasadnionych przypadkach podwyższenia kwoty 40 zł jak i wydłużenia okresu 60 dni wypłaty świadczenia.

   

  Ważne!

  Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi lub gdy we wniosku podano nieprawdę.

   

  W razie pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 55 22 10 207

   

  Wniosek o świadczenie pieniężne (pobierz)

  Karta osoby przyjętej do zakwaterowania (pobierz)

 • 2022.03.07

  GMINA ORNETA OTRZYMAŁA

  977.500 zł 

    NA ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

  DLA 391 DZIECI

  Z RODZIN BYŁYCH PRACOWNIKÓW PPGR.

   

  Burmistrz Ornety pragnie poinformować, że Gmina Orneta otrzymała dofinansowanie w kwocie 977.500 zł na zakup sprzętu komputerowego (komputery stacjonarne/laptopy) dla 391 dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR. Środki pochodzą z grantu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Ma on zwiększyć dostępność mieszkańców terenów popegeerowskich min. do komputerów. Projekt finansowany jest ze środków unijnych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

  W tej chwili trwają przygotowania do realizacji i wdrożenia projektu, podpisania umowy na dofinansowanie ze stroną rządową, weryfikacja złożonych dokumentów, a następnie Gmina Orneta ogłosi przetarg na dostarczenie komputerów (do 2.500 zł za jeden komputer).

  W odpowiednim czasie Gmina Orneta będzie się kontaktować ze wszystkimi osobami, które zostały zakwalifikowane do ww. programu.

Stronicowanie

Banery

Stopka