Urząd Miejski w Ornecie

Menu

Menu

Aktualności

Aktualności

Stronicowanie

 • Nowe stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych od 1 KWIETNIA 2019 r.

  2019.04.05
 • SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ORNETY Z PRAC MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ – marzec 2019 r. (sesja 27 marzec 2019 r.) w tym uczestnictwo Zastępcy Burmistrza Ornety

  2019.03.25

  7 marzec (Orneta) – spotkanie z siostrami zakonnymi ze zgromadzenia św. Katarzyny w sprawie remontu domu zakonnego w Ornecie oraz adaptacji budynku byłej fabryki tytoniu przy ul. Browarnej na „ dom dla księży i sióstr emerytów”,

  8 marzec (Orneta) – spotkanie z  komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w sprawie przekazania nieodpłatnie samochodu drabiny na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Ornecie,

  11 marzec (Orneta) – spotkanie z zespołem ds. reformy oświaty w gminie Orneta, powołanym zarządzeniem Burmistrza Ornety ,

  12 marzec (Orneta) – spotkanie z władzami Olsztyńskiego Klubu Rajdowego nt. ’rajdów” samochodowych na naszym b. lotnisku wojskowym,

  15 marzec (Orneta) – spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Zakonu  Joanitów podsumowujące 10 lat współpracy z Gminą Orneta,

  16 marzec (Bażyny) – udział we mszy świętej z okazji 10-lecia posługi kapłańskiej w parafii Bażyny ks. Tomasza Kocińskiego,

  18 marzec (Orneta) – spotkanie z Dyrektorami MGOPS, MDK nt. pisania „miękkiego projektu” na potrzeby remontu boiska sportowego oraz 6 sal w Szkole Podstawowej nr 1 w Ornecie im. mjr. Henryka Sucharskiego ,

  21 marzec (Orneta) – wstępna analiza arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych z terenu Gminy Orneta,

  21 marzec (Olsztyn) – udział w uroczystym wręczeniu promesy przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego Pana Artura Chojeckiego. Promesa (po otrzymaniu środków finansowych) będzie wykorzystana na sfinansowanie dokumentacji celem zabezpieczenia osuwiska skarpy przy ulicy Mickiewicza w Ornecie,

  22 marzec (Dobre Miasto) – udział w spotkaniu szkoły liderów pracujących lokalnie, budowania więzi, sieci połączeń oraz poszerzania horyzontu myślenia strategicznego o mieście i regionie z uwzględnieniem zagrożeń wynikających z demografii, kurczącej się gospodarki czy odpływu wykwalifikowanych pracowników do dużych ośrodków miejskich, a także starzenia się społeczeństwa,

  22 marzec (Lidzbark Warmiński) – spotkanie wójtów , burmistrzów ze starostą lidzbarskim nt. bieżącej współpracy,

   

  Sprawy  bieżące:

  Podpisywanie aktów notarialnych w Ornecie,  spotkanie z dyrektorami jednostek organizacyjnych gminy oraz prezesami  gminnych spółek, udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Mingajnach, spotkanie ze wspólnotą mieszkaniową w Henrykowie.

 • Zbiórka odpadów wielkogabarytowych - marzec 2019
 • SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ORNETY Z PRAC MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ – luty 2019r. (sesja 28 luty 2019 r.) w tym uczestnictwo Zastępcy Burmistrza Ornety

  2019.02.25

  01 luty (Lidzbark Warmiński) – udział w Powiatowej Radzie Rynku Pracy nt. środków na roboty publiczne przyznane gminom,

  06 luty (Lidzbark Warmiński ) – udział w naradzie podsumowującej rok 2018 w Państwowej Straży Pożarnej w powiecie lidzbarskim,

  07 luty (Orneta) – spotkanie z panią Dyrektor Szpitala w Lidzbarku Warmińskim min. nt. rezygnacji z budynku po byłe izbie chorych w byłych koszarach, dyżurach lekarza POZ świadczącego usługi nocnej i świątecznej opieki medycznej,

  11 luty (Orneta) – spotkanie z przedstawicielem spółki BLUE GAZ nt. budowy stacji przesyłowej  gazu w strefie ekonomicznej i ewentualnym podłączeniu firm zlokalizowanych przy ul. Przemysłowej i Dworcowej,

  12 luty (Orneta) – spotkanie z Prezesem i Wiceprezesem stowarzyszenia „Motoklub” w sprawie organizacji w Ornecie w czerwcu zawodów rangi Mistrzostw Polski  w motocrossie.

  12 luty (Orneta) – rozpoczęcie negocjacji na konserwację i eksploatację drogowej sieci oświetleniowej z firmą Energa-Oświetlenie.

  12 luty (Orneta) – udział w ceremonii otwarcia i zamknięcia XX Memoriału Brydżowego im. Juliana Kopki

  13 luty (Orneta) – spotkanie z mieszkańcami ulic Dąbrowskiego i Parkowej dot. perspektyw i zasad przyłączenia do zbiorowej sieci cieplnej

  19 luty (Lidzbark Warmiński) – udział w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia „Dom Warmiński” . Zgromadzenie wybrało władze stowarzyszenia na najbliższe 5 lat.

  20 luty (Orneta) – spotkanie z zainteresowanymi mieszkańcami ul. Aleja Wojska Polskiego w sprawie rozbiórki budynku gospodarczego w pobliżu budynku Cerkwii Prawosławnej.

  21 luty (Olsztyn) – udział w Walnym Zebraniu Krajowej Sieci Miast CITTASLOW na którym wybrano nowe władze, zostałem członkiem zarządu.

  21 luty (Orneta) – spotkanie z włodarzami Braniewa ( Burmistrzem i Z-cą Burmistrza) w sprawie procesu certyfikacyjnego miasta Braniewo przed przyjęciem w poczet członków miast Cittaslow. Orneta jest opiekunem miasta Braniewo w tym procesie.

   

   

  Sprawy  bieżące:

  Podpisywanie aktów notarialnych w Ornecie,  przyjęcia  mieszkańców, spotkanie z dyrektorami jednostek organizacyjnych gminy oraz prezesami  gminnych spółek, udział w zebraniach z mieszkańcami wsi Bażyny – wybory sołtysa, Udział w zebraniu podsumowującym rok 2018 w OSP Orneta oraz OSP Bażyny, udział w Jubileuszu 50 lecia pożycia małżeńskiego mieszkańców Ornety (8 par),

Stronicowanie

Banery

Stopka