Urząd Miejski w Ornecie

Menu

Menu

Aktualności

Aktualności

Stronicowanie

 • Informacja

  2018.04.10

  W związku z wejściem w życie z dniem 01 kwietnia 2018 roku ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 r., poz. 651) wnioski o szacowanie szkód łowieckich i ustalenie wysokości odszkodowania należy składać do Gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody. 
      


  z up. Burmistrza
  Andrzej Gierlof
  Z-ca Burmistrza
   

 • SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ORNETY Z PRAC MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ – marzec 2018 r. (sesja 28 marzec 2018 r.)w tym uczestnictwo Zastępcy Burmistrza Ornety

  2018.03.26

  1 marzec (Orneta) – spotkanie z członkiem zarządu spółdzielni mieszkaniowej „Warmia”  nt. przejęcia dróg osiedlowych, 

  2 marzec (Orneta) – spotkanie z dyrektorem VEOLIA Północ nt. inwestycji rozbudowy sieci cieplnej w naszym mieście,

  6 marzec (Orneta) – udział w walnym zebraniu spółek wodnych,

  6 marzec (Dobre Miasto )  - udział w walnym zebraniu lokalnej grupy działania Warmiński Zakątek podsumowującej 2017 rok,

  7 marzec (Orneta) – spotkanie z członkami Izby Gospodarczej w Ornecie, spotkanie min. nt. problemów w funkcjonowaniu firm związanych z brakiem wykwalifikowanej kadry mimo chęci zatrudniania osób,

  13 marzec (Orneta) – spotkanie z projektantem oraz pracownikami Urzędu Miejskiego w Ornecie nt. realizacji inwestycji  zagospodarowanie plaży miejskiej wraz z budową fontanny i kina letniego, budowa placu zabaw oraz rewitalizacja ul. Ks. Jerzego Popiełuszki, 

  14 marzec (Olsztyn) – udział w walnym Zebraniu CITTASLOW, 

  19 marzec (Elbląg) – udział w szkoleniu z  wdrażania Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Ornecie,

  20 marzec( Orneta) – spotkanie z przedstawicielami wspólnoty mieszkaniowej ul. Kwiatowa              w sprawie wykonania kolejnego etapu budowy parkingu na osiedlu, 

  21 marzec (Orneta) – udział w kolejnej radzie budowy dotyczącej inwestycji drogowej do wsi Bogatyńskie wraz z budową mostu,

  21 marzec (Orneta) – udział w uroczystej sesji podczas której wręczono dwóm mieszkańcom Ornety tytuł Honorowy obywatel Gminy Orneta,

  23 marzec (Pieniężno) – spotkanie wójtów , burmistrzów, starostów z terenu powiatu braniewskiego i lidzbarskiego z przedstawicielami Wojewody Warmińsko – Mazurskiego , z przedstawicielami Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Lasów Państwowych na temat złego stanu dróg gruntowych,

  Sprawy  bieżące: 
  Podpisywanie aktów notarialnych w Ornecie, Braniewie, Dobrym Mieście,  spotkanie z dyrektorami jednostek organizacyjnych gminy oraz prezesami  gminnych spółek, udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Mingajnach, udział w obchodach XX lecia Fan Clubu Disco Polo w Ornecie, udział w koncercie Szewczenkowskim w Lidzbarku Warmińskim, udział w Misterium Męki Pańskiej przygotowanej przez ornecką młodzież, udział w Wojewódzkich Halowych Igrzyskach Samorządowych         w Orzyszu.
   

 • Prezentacja 1

  Podpisanie umowy na „REWALORYZACJĘ I REWITALIZACJĘ PARKU MIEJSKIEGO W ORNECIE”

  2018.03.01

  28.02.br. Podczas Sesji Rady Miejskiej w Ornecie gościliśmy Wicemarszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Mirona Sycza, który z Burmistrzem Ornety Ireneuszem Popielem oraz Skarbnikiem Gminy Anną Kich podpisali umowę na dofinansowanie zadania pn. „REWALORYZACJA I REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO W ORNECIE”. Projekt będzie realizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa „ Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów”.
  Całkowita wartość zadania: 1 969 107,00 zł
  Kwota dofinansowania: 1 671 785,95 zł 
  Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu: 31 maj 2019 roku.

  Prezentacja

 • SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ORNETY Z PRAC MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ – luty 2018r.(sesja 28 luty 2018 r.) w tym uczestnictwo Zastępcy Burmistrza Ornety

  2018.02.26

  01-08 luty – urlop Burmistrza Ornety ,

  09 luty (Olsztyn )  - spotkanie z dyrektorem jednego z wydziałów Warmińsko Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego nt. realizacji projektu  zagospodarowania pustych przestrzeni na terenie Ornety (min. zagospodarowanie plaży jeziora mieczowego, budowa kina letniego, fontanny, przebudowa placu z elementami remontu odcinka ulicy browarnej przy Placu Wolności 7, budowa placu zabaw w Ornecie przy boisku bocznym OSiR Orneta), jeszcze w tym roku,

  12 luty (Orneta) – spotkanie z dyrektorami szkół i przedszkoli z terenu Gminy Orneta nt. zmian     w przepisach oświatowych oraz pod kątem przygotowań do obchodów 100 lecia odzyskania Niepodległości przez nasz kraj -  Polskę,

  13 luty (Orneta) – otwarcie , wręczenie nagród i zamknięcie XIX Memoriału Brydżowego

  14 luty (Lidzbark Warmiński) – udział w posiedzeniu komisji bezpieczeństwa powiatu lidzbarskiego nt. afrykańskiego pomoru świń (ASF),

  15 luty (Orneta) – organizacja i udział w spotkaniu Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lidzbarku Warmińskim z hodowcami trzody chlewnej z terenu gminy Orneta w sprawie zagrożeń i sposobu postępowania przeciwdziałającego chorobie ASF.

  15 luty (Orneta) – udział w spotkaniu z pracownikami Szkoły Podstawowej nr 1 w Ornecie nt. przedstawienia nowego dyrektora placówki  wybranego w konkursie, który odbył się w dniu 31.01.2018 r. Podobne spotkanie z pracownikami tej szkoły w budynku Gimnazjum nr 2 w Ornecie odbyło się w dniu 19.02.2018 r. Nowy Dyrektor szkoły obejmie funkcję od 01 września br. Do tego czasu szkołą będzie zarządzać dotychczasowy wicedyrektor szkoły.

  15 luty (Orneta) – spotkanie z  przedstawicielami Warszawskiego Przedsiębiorstwa Robót Telekomunikacyjnych z siedzibą w Warszawie nt. inwestycji , która niebawem rozpocznie się w Ornecie  a mianowicie podłączeniem naszych szkół do darmowego internetu,

  17 luty (Orneta) – uroczystość 50 lecia pożycia małżeńskiego 6 par z Gminy Orneta,

  20 luty (Orneta) – spotkanie z projektantami odnośnie realizacji w bliskim czasie projektu zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ornecie z pieniędzy pozakonkursowych CITTASLOW, w projekcie min. będą: boisko do gier zespołowych, bieżnia poliuretanowa  (60 m), Siłownia zewnętrzna, elementy placu zabaw, parking.

  22 luty (Orneta)  - spotkanie z władzami Aeroklubu Elbląskiego nt. współpracy przy tworzeniu lądowiska w Ornecie z planami i wnioskiem do programu Polska -  Rosja na uzyskanie środków finansowych na remont pasa startowego na naszym lotnisku,

  22 luty (Lidzbark Warmiński) – rozmowa z Notariuszem,  zainteresowanym otwarciem kancelarii notarialnej w Ornecie,

  22 luty (Lidzbark Warmiński) – udział w sesji rady powiatu lidzbarskiego,

  23 luty (Orneta) – udział w apelu z okazji 72 rocznicy powstania Liceum Ogólnokształcącego w Ornecie,

  23 luty (Orneta) – udział w podsumowaniu projektu Centrum Edukacji Inicjatyw Kulturalnych  w Olsztynie pt. „ Razem Tworzymy Muzeum Żywej Historii”, przy współorganizacji Miejskiego Domu Kultury w Ornecie,

  23 luty (Orneta) – udział w podsumowaniu 2-miesięcznej,  kompleksowej kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie , która była przeprowadzona w Urzędzie Miejskim w Ornecie. Kontrola przebiegła bez problemów . Oceniono pozytywnie pracę jednostki i działania Burmistrza.

  Planowane

  27 luty (Orneta) – spotkanie z sołtysami

  27 luty (Olsztyn) – spotkanie z Warmińsko-Mazurskim konserwatorem zabytków
  w Olsztynie  nt. „zalania” asfaltem ulicy Sienkiewicza w Ornecie,

  27 luty (Orneta) – Spotkanie z Radą Rodziców SP1 i Gim. 2

  Sprawy  bieżące:

  Podpisywanie aktów notarialnych w Pasłęku, Dobrym Mieście i Olsztynie,  spotkanie z dyrektorami jednostek organizacyjnych gminy oraz prezesami  gminnych spółek, spotkanie z mieszkańcami Opinu, udział w sesji nadzwyczajnej RM w Ornecie, udział w zebraniach sprawozdawczych Ochotniczej Straży Pożarnej w Onecie  i w  Bażynach oraz Polskiego Związku Wędkarskiego Koła Terenowego w Ornecie, udział
  w Radach Budowy realizowanych inwestycji gminnych.

   

   Burmistrz Ornety

  Ireneusz Popiel

Stronicowanie

Banery

Stopka