Urząd Miejski w Ornecie

Menu

Menu

Aktualności

Aktualności

Stronicowanie

 • Informacja dotycząca programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

  2021.11.23

  Szanowni Państwo,


  W związku ze zmianą wytycznych w zakresie programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” i trwającą weryfikacją wniosku złożonego przez Gminę Orneta, uprzejmie informujemy wszystkich mieszkańców Gminy Orneta (rodziców/opiekunów prawnych, pełnoletnich uczniów, ubiegających się o sprzęt komputerowy), którzy złożyli oświadczenia w powyższym programie i nie dostarczyli dokumentów potwierdzających zatrudnienie krewnego w państwowym przedsiębiorstwie gospodarstwie rolnym, o konieczności dokonania niezbędnych uzupełnień, złożonych przez Państwa oświadczeń.
  Złożone oświadczenia, wymagają uzupełnienia o dokumenty poświadczające fakt zatrudnienia krewnego ucznia w linii prostej (rodzica, dziadka, pradziadka itp.) w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej.

  Weryfikacja nastąpi poprzez przekazanie np.:


  • zaświadczenia o zatrudnieniu w PPGR;
  • świadectwa pracy z PPGR;
  • legitymacji służbowej lub inne;
  • dokumentów pochodzących z ZUS dot. świadczeń emerytalnych lub rentowych byłych pracowników PPGR;
  • dokumentów pochodzących z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i inne.

  Dokumenty należy złożyć w wersji papierowej w SekretariacieUrzędu Miejskiegow Ornecie, 11-130 Orneta, ul. Plac Wolności 26 w terminie do 10 grudnia 2021 r. do godziny 14:00.


  W przypadku braku dostarczenia wymienionych dokumentów we wskazanym terminie złożone oświadczenie będzie odrzucone jako nie spełniające wymagań formalnych, w związku z czym uczeń nie będzie miał możliwości otrzymania sprzętu komputerowego.
  W przypadku osób, które nie dostarczą żadnych dokumentów Gmina Orneta będzie musiała wystąpić do KOWR o informację. Informacje te posłużą do uzyskania potwierdzenia zatrudnienia z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie, jednak czas oczekiwania na odpowiedź może być znacznie dłuższa niż termin jaki gmina otrzymała na weryfikację Państwa oświadczeń w związku z czym prosimy o samodzielne uzupełnienie dokumentacji. 

  Telefon do kontaktu: 607 714 808


  Informujemy, że za realizację konkursu grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” odpowiedzialne jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa i to CPPC wprowadza wszystkie zmiany w dokumentacji konkursowej

 • Sprawozdanie Burmistrza Ornety z prac między sesjami Rady Miejskiej - listopad2021r. (sesja 24 listopad 2021 r.) w tym uczestnictwo Zastępcy Burmistrza Ornety

  2021.11.19

  2 listopad (Orneta) – udział w sesji podsumowującej kadencję Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ornecie,

  3 listopad (Orneta-Olsztyn) – spotkanie on line zorganizowane przez Zarząd CITTASLOW z Panią  Jolantą Piotrowską Wicemarszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego nt. projektów społecznych realizowanych w kontekście Programu Operacyjnego Warmia i Mazury,

  4 listopad (Orneta) – uczestnictwo w pogrzebie śp. Pani Małgorzaty Szuba wieloletniego Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka w Ornecie,

  5 listopad (Orneta) – powierzenie p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr. 4 im. Janusza Korczaka w Ornecie Panu Łukaszowi Kowalczuk,

  11 listopad (Orneta) – udział we mszy świętej i uroczystościach patriotycznych przy Grobie Nieznanego Żołnierza na cmentarzu komunalnym w Ornecie z okazji Narodowego Święta Niepodległości,

  15 listopad (Orneta) – spotkanie z kierownikami oraz pracownikami na temat projektu budżetu na 2022 rok  oraz sprawy bieżące,

  17 listopad (Orneta) – uczestnictwo we mszy świętej w intencji mieszkańców Gminy Orneta z okazji święta patronki naszego miasta św. Elżbiety Węgierskiej,

  22 listopad (Orneta-Olsztyn) – udział on line  w zarządzie Polskiej Sieci Miast CITTASLOW,

   

  Sprawy  bieżące:

  Podpisywanie aktów notarialnych w Ornecie, udział w przeglądach gwarancyjnych inwestycji, spotkania z mieszkańcami.

 • PROGRAM WSPARCIE DLA RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM

  2021.10.20

  Burmistrz Ornety zaprasza do udziału w programie Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym, finansowanym ze środków programu Polska Cyfrowa. Otrzymane środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów oraz usług zapewniających dostęp do Internetu, które przekazane będą dzieciom z rodzin byłych pracowników PGR.

  Wsparciem mogą być objęci uczniowie szkół podstawowych i średnich, pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej (PPGR). Zgodnie z warunkami programu są to uczniowie, których krewny w linii prostej (wstępny) tj. jeden rodziców (opiekunów prawnych), dziadków lub pradziadków był pracownikiem któregoś ze zlikwidowanych PPGR:


  Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

  ​​sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami;
  ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
  usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

  Warunkiem udziału w projekcie jest złożenie OŚWIADCZENIA DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO – które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminy lub OŚWIADCZENIA UCZNIA SZKOŁY ŚREDNIEJ KTÓRY OSIĄGNĄŁ PEŁNOLETNOŚĆ  – które będą podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminę Orneta wraz z Zgodą na przetwarzanie danych osobowych.


  W ZWIĄZKU Z DUŻYM ZAINTERESOWANIEM INFORMUJEMY, ŻE PRZEDŁUŻAMY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DO 22 PAŹDZIERNIKA 2021 R.
   
  OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO LUB UCZNIA SZKOŁY ŚREDNIEJ, KTÓRY OSIĄGNĄŁ PEŁNOLETNOŚĆ PROSIMY SKŁADAĆ DO WYZNACZONEGO TERMINU BEZPOŚREDNIO W URZĘDZIE MIEJSKIM W ORNECIE.

  Więcej o programie na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

 • SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ORNETY Z PRAC MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ – maj 2021r. (sesja 26 maj 2021 r.) w tym uczestnictwo Zastępcy Burmistrza Ornety

  2021.05.24

  3 maj (Orneta) – udział w uroczystej mszy świętej w kościele  pw. Św, Jana Chrzciciela w Ornecie za ojczyznę z okazji 230 rocznicy uchwalenia konstytucji 3 Maja ,

  4 maj (Orneta) – udział w obchodach Dnia Strażaka (apel, msza święta w intencji strażaków),

  5 maj (Olsztyn) – spotkanie z Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie nt. porozumienia w sprawie przekazania samochodu strażackiego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w  Mingajnach  z zasobu PSP w Lidzbarku Warmińskim,

  6 maj (Orneta) – narada dyrektorów placówek oświatowych on line, nt. bieżącej sytuacji w placówkach,  inwestycji unijnych realizowanych obecnie w trzech placówkach (wymiana dachów, docieplenie budynków – Przedszkole nr 1 i Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Bażynach, remonty sal lekcyjnych,  budowa boiska  oraz architektury sportowo rekreacyjnej – Szkoła Podstawowa nr 1 , im. mjr Henryka Sucharskiego w Ornecie,

  6 maj (Orneta) – podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji geotechniczno -budowlanej zabezpieczenia osuwiska przy ulicy Mickiewicza w Ornecie,

  5,12,26 maj (Orneta – Lidzbark W.) – spotkanie on line ze starostą lidzbarskim oraz wójtami i Burmistrzem Lidzbarka Warmińskiego , nt. min.  spraw związanych z bieżącą sytuacją epidemiologiczną, remontów i utrzymania czystości i porządku oraz wniosku Ochotniczych Straży Pożarnych na dofinansowanie zakupu sprzętu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie,

  12 maja (Orneta – Mingajny) – spotkanie on-line  z sołtysem oraz radnym Rady Miejskiej w Ornecie Panem Krzysztofem Widerskim z Mingajn w sprawie propozycji związanej z zagospodarowaniem budynku po byłej szkole,

  13 maj (Orneta ) – spotkanie z Dyrektorem Regionu Veolia Północ Sp. z o.o. Panem Danielem Domerackim nt. realizacji inwestycji podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej, która obszarem obejmować będzie ulice: Warmińską, Sadową, Braniewską  oraz Aleję Wojska Polskiego. Łączna ilość budynków które zostaną podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej będzie wynosiła około 60  budynków w tym budynek znajdujący się przy ul. Braniewskiej – Gminne mieszkania socjalne.

  14 maj (Orneta) – spotkanie z Dyrektorem MDK oraz księgowymi nt. ustalenia harmonogramu prac związanych z połączeniem Biblioteki Publicznej oraz Miejskiego Domu Kultury w Ornecie,

  18 maj (Lidzbark Warmiński) – obchody powiatowe Dnia Strażaka w jednostce Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim,

  20 maj (Olsztyn) – udział w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki ZGOK  w Olsztynie nt. udzielenia absolutorium zarządowi spółki.

   25 maj** (Orneta) – udział w Zgromadzeniu Wspólników Spółki PWik w Ornecie podsumowującej 2020 rok.

     

  ** spotkanie odbędzie się po komisji wspólnej RM w dniu 24 maja 2021 r.

  Sprawy  bieżące:

  Podpisywanie aktów notarialnych w Ornecie, spotkanie z trenerem klubu sportowego OLYMPIA w sprawie utworzenia sekcji karate w Ornecie, uczestnictwo w radzie budowy zagospodarowania terenu (boiska , mini skate park, bieżni lekkoatletycznej, przy Szkole Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Ornecie, spotkanie z mieszkańcami Opinu, zebranie wspólnoty mieszkaniowej z ulicy Aleja Wojska Polskiego,

  Burmistrz Ornety

                                                                                                            Ireneusz Popiel

 • Informacja dotycząca szczepień osób obłożnie chorych w domach

  2021.02.19

   

  Szczepienia obłożnie chorych pacjentów w domach

   

  Specjalne wyjazdowe punkty szczepień dotrą do pacjentów którzy, ze względu na stan zdrowia, nie mogą przyjąć szczepionki w punkcie stacjonarnym. W naszym regionie 11 dodatkowych punktów uzupełni sieć populacyjnych punktów szczepień, które zadeklarowały możliwość podania preparatu również w domu pacjenta.

   

  Wyjazdowe punkty szczepień są dodatkowym wsparciem dla populacyjnych punktów, które zgłaszając się do Narodowego Programu Szczepień, potwierdziły, że są gotowe do mobilnego szczepienia pacjentów w domach.

   

  Szczepienie w domu dla konkretnych pacjentów

  Wyjazdowe punkty szczepień pojadą do pacjentów, których stan zdrowia nie pozwala na samodzielne dotarcie do stacjonarnego punktu szczepień. To tzw. pacjenci leżący.

  Punty wyjazdowe uzupełniły sieć punktów populacyjnych, które mają zespoły mobilne, gotowe do szczepienia pacjentów w miejscu zamieszkania. Punkty wyjazdowe nie będą zatem zastępować zespołów mobilnych z populacyjnych punktów, a wspierać ich pracę.

  Dla osób z niepełnosprawnościami lub wykluczonymi komunikacyjnie przygotowany jest transport samorządowy, organizowany przez władze lokalne.

  Sprawdź, jak skorzystać z organizowanego przez gminy specjalnego transportu na szczepienia  

   

  Pacjent potrzebuje szczepienia w domu? Powinien skontaktować się ze swoim POZ

   

  Aby skorzystać z wyjazdowego punktu szczepień wystarczy zadzwonić do swojej poradni POZ. Lekarze rodzinni lub pielęgniarki opieki długoterminowej najlepiej znają swoich pacjentów, dlatego najszybciej potwierdzą, że konkretna osoba z ich listy potrzebuje szczepienia w domu, ze względów zdrowotnych.

  Oznacza to, że na wizytę wyjazdowego punktu szczepień nie ma rejestracji przez internet lub telefonicznie, np. przez infolinię 989.

  Liczy się wyłącznie bezpośredni kontakt z własną poradnią POZ lub pielęgniarką opieki długoterminowej. Jeśli pacjent lub jego opiekun skontaktują się z punktem wyjazdowym, ten skieruje takiego pacjenta lub opiekuna w pierwszej kolejności do POZ / pielęgniarki opieki długoterminowej, ponieważ to właśnie lekarz POZ lub pielęgniarka opieki długoterminowej potwierdzą, że pacjent może skorzystać ze szczepienia w domu.

   

  Szczepienie pacjentów w domu – krok po kroku

  1. Poradnia POZ / pielęgniarka opieki długoterminowej przyjmuje zgłoszenie pacjenta lub opiekuna do wyjazdowego punktu szczepień i sprawdza, czy pacjent należy do tego POZ (jest na liście aktywnej poradni).
  2. Poradnia POZ / pielęgniarka opieki długoterminowej sprawdza czy pacjent ma skierowanie na szczepienie. Jeśli nie, a pacjent jest w grupie aktualnie szczepionej, wtedy lekarz POZ wystawia skierowanie na szczepienie.
  3. Podstawami do zakwalifikowania pacjenta do szczepienia wyjazdowego są: dokumentacja medyczna i wiedza lekarza / pielęgniarki opieki długoterminowej o stanie zdrowia pacjenta, lub teleporada, lub wywiad z opiekunem pacjenta.
  4. Jeśli lekarz POZ / pielęgniarka opieki długoterminowej potwierdzą, że pacjent może skorzystać ze szczepienia w domu przez wyjazdowy punkt szczepień, wtedy lekarz POZ / pielęgniarka opieki długoterminowej odnotowuje to w dokumentacji medycznej i przekazuje taką informację do wyjazdowego punktu szczepień.
  5. Lekarz POZ / pielęgniarka opieki długoterminowej może też przekazać informację o pozytywnej kwalifikacji do szczepienia w domu bezpośrednio pacjentowi lub jego opiekunowi, który następnie kontaktuje się z najbliższym wyjazdowym punktem szczepień.
  6. Wyjazdowy punkt szczepień rejestruje pacjenta na szczepienie, ustala termin szczepienia i informuje o tym pacjenta lub jego opiekuna.
  7. O zakwalifikowaniu do szczepienia decyduje lekarz wyjazdowego punktu szczepień. Jeśli pacjent pozytywnie przejdzie kwalifikację, zostaje szczepiony pierwszą dawką preparatu. W dniu szczepienia ustalana jest również data drugiej dawki podania szczepionki.

  Procedura szczepienia wyjazdowego jest więc zbliżona do szczepienia w punkcie stacjonarnym. Zespół wyjazdowy przynajmniej 15 minut po szczepieniu obserwuje pacjenta pod kątem wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych. Jeśli takie wystąpią, zespół wyjazdowy jest przygotowany, aby pomóc pacjentom w domu.

   

   

   

  ABC szczepień wyjazdowych

  • Zespół mobilny populacyjnego punktu szczepień – ma go stacjonarny punkt szczepień. Zespół szczepi pacjentów, którzy zapisali się na szczepienie w populacyjnym punkcie szczepień i ze względu na stan zdrowia wymagają szczepienia w domu. Szczepienie dla pacjenta jest bezpłatne.
  • Wyjazdowy punkt szczepień – szczepi pacjentów w domu. Dotyczy to osób, które ze względu na stan zdrowia nie mogą samodzielnie dotrzeć do stacjonarnego punktu szczepień (tzw. pacjent leżący). Jest wsparciem dla mobilnych zespołów przy populacyjnych punktach szczepień. Chory umawia się na szczepienie wyłącznie przez swoją poradnię POZ lub pielęgniarkę opieki długoterminowej. Szczepienie dla pacjenta jest bezpłatne.
  • Transport do punktu szczepień – to specjalny transport, organizowany przez samorządy lokalne. Mogą z niego skorzystać osoby z niepełnosprawnościami i te, które nie zdołają  samodzielnie dotrzeć do punktu szczepień (np. ze względu na wykluczenie komunikacyjne). To bezpłatny transport z domu do punktu szczepień i z powrotem.

   

   

Stronicowanie

Banery

Stopka