Urząd Miejski w Ornecie

Menu

Menu

Aktualności

Aktualności

Stronicowanie

 • SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ORNETY Z PRAC MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ – styczeń 2020 r. (sesja 29 styczeń 2020 r.)

  2020.01.28

  07 styczeń (Orneta) – spotkanie z mieszkańcami wsi Nowy Dwór w sprawie wykonania tarasu przed świetlicą,

  08 styczeń (Orneta) – spotkanie z koordynatorem projektów z Centrum Inicjatyw Lokalnych „Przestrzeń”, które będą realizowane w 7 wsiach naszej gminy, Rodzina – nasz dom, rodzina fundamentem życia, z dofinansowaniem zajęć rękodzielniczych , plastycznych , muzycznych, zatrudnienie animatorów , warsztaty tematyczne, organizacja festynów zagospodarowanie przestrzeni publicznych na wsi. Miejscowości objęte projektem: Opin, Wola Lipecka, Bażyny, Dąbrówka, Karkajmy , Henrykowo, Wojciechowo,

  9, 13,15 styczeń (Bażyny, Karkajmy, Opin) – spotkanie z mieszkańcami w sprawie projektu pt. Rodzina fundamentem życia,

  9 styczeń (Orneta) – udział w zarządzie miejsko gminnym Związku Ochotniczych Straży pożarnych w Ornecie, nt. harmonogramu spotkań sprawozdawczych  w jednostkach OSP,

  10 styczeń (Olsztyn) – udział w Zarządzie Polskiej Sieci Miast CITTASLOW,

  12 styczeń ( Orneta ) – współprowadzenie licytacji w Miejskim Domu Kultury na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Ornecie

  14 styczeń (Orneta) – udział w Noworocznym spotkaniu pracowników oświaty i emerytowanych pracowników oświaty z terenu gminy Orneta,

  16 styczeń (Orneta) – spotkanie z koordynatorem   Województwa Warmińsko Mazurskiego Ośrodka lekkiej atletyki,  programu Lekkoatletyka dla każdego nt. kontynuacji programu w Ornecie,

  17 – 19 styczeń ( Landwarów, Litwa ) – przekazanie paczek dla 18 polskich rodzin, przygotowanych przez mieszkańców Ornety, gorące słowa podziękowania kieruję do :  Księdza proboszcza Krzysztofa Józefczyka, PORKON Kazimierz Minkowski, Zbigniew Suchecki, PRDB Radosław Marcinkowski, Hotel Pruski Piotr Butkiewicz, MIRPOL Mirosław Król, Jacek Kazimierczak, AN-TER Zbigniew Fijarczyk, Hurtownia Wielobranżowa BAKS Artur Szczepan,  Przewodniczącego  Rady Miejskiej Józefowi Uzar oraz do  Radnych Rady Miejskiej w Ornecie , Prezesa Mariusza  Skrzyńskiego   i pracowników PWiK w Ornecie, Prezesa Izabeli Troczek Ciećka i Pracowników TBS sp. z o.o. w Ornecie , Dyrektora Ewy  Mazur i pracowników Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornecie, Dyrektora Mirosława Bielińskiego i pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ornecie, Dyrektora Barbary  Kobierskiej                        

   

   

  i pracowników Przedszkola nr 2 w Ornecie, Dyrektora Elżbiety Fijarczyk i pracowników Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Ornecie, Dyrektora Małgorzaty Szuba                              i pracowników Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Ornecie, Dyrektora  Aliny  Mańkut i pracowników Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Bażynach, Dyrektora Elżbiety Suchodolskiej i pracowników Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Orneta,  szczególne słowa podziękowania kieruję do  tych mieszkańców  Ornety, którzy anonimowo przynosili dary od serca dla polskich rodzin na Litwie a także do pracowników Urzędu Miejskiego   w Ornecie,

  20-24 styczeń  przebywałem na urlopie.

   

   

   

  Sprawy  bieżące:

  Podpisywanie aktów notarialnych w Ornecie,  spotkanie z dyrektorami jednostek organizacyjnych gminy oraz prezesami  gminnych spółek, udział  w spotkaniu kapitanów drużyn piłkarskich uczestniczących w rozgrywkach halowej piłki nożnej w hali OSIR w Ornecie.

   

   

   

   

                                                                                                            Burmistrz Ornety

                                                                                                            Ireneusz Popiel

 • Punkt Potwierdzający Profil Zaufany w Urzędzie Miejskim w Ornecie

  2020.01.20

  Na podstawie udzielonej zgody Ministra Cyfryzacji od dnia 13 stycznia 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Ornecie funkcjonuje Punkt Potwierdzający Profil Zaufany ePUAP.
   

  W celu potwierdzenia, przedłużenia ważności lub unieważnienia profilu zaufanego ePUAP zapraszamy do naszego Punktu Potwierdzającego zlokalizowanego w:

  Głównym budynku urzędu – pokój nr 10

  Punkt Potwierdzania Profile Zaufane ePUAP czynny jest w godzinach pracy Urzędu,


  Profil Zaufany ePUAP jest bezpłatnym odpowiednikiem bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym, dzięki któremu obywatel może załatwiać sprawy administracyjne drogą elektroniczną. To zestaw informacji identyfikujących i opisujących osobę będącą użytkownikiem konta na ePUAP, który został w wiarygodny sposób potwierdzony przez organ administracji publicznej pełniący funkcję Punktu Potwierdzającego. System identyfikuje osobę, która ten podpis wykorzystuje. Cały proces zastosowania Profilu odbywa się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Profil Zaufany w przeciwieństwie do bezpiecznego podpisu elektronicznego jest całkowicie bezpłatny i w kontaktach z administracją zastępuje podpis odręczny. Dzięki niemu wybrane sprawy urzędowe można załatwić bez wychodzenia z domu.

  Aby utworzyć, a następnie potwierdzić Profil Zaufany, w pierwszej kolejności osoba zainteresowana musi:

  założyć konto użytkownika na ePUAP pod adresem epuap.gov.pl
  zalogować się na posiadane konto na ePUAP, a następnie korzystając z udostępnionej na ePUAP usługi elektronicznej (w zakładce: moje konto/moje profile zaufane/ złóż wniosek) wypełnić oraz wysłać „wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP”
  w terminie 14 dni zgłosić się, z ważnym dowodem osobistym albo paszportem, do wybranego przez siebie Punktu Potwierdzającego w celu potwierdzenia tożsamości i Profilu Zaufanego.
  Uwaga:Jeżeli w okresie 14 dni od daty złożenia wniosku osoba wnioskująca nie zgłosi się w celu potwierdzenia Profilu Zaufanego, wniosek taki uważa się za wycofany.

  Po pozytywnej weryfikacji danych osoby pracownik Punktu potwierdza Profil Zaufany.

  Profil potwierdza się na okres 3 lat i jego ważność może być ponownie przedłużana na taki sam okres.

  Przed upływem 3 letniego terminu ważności Profilu Zaufanego, użytkownik może samodzielnie dokonać jego przedłużenia, poprzez podpisanie go dotychczasowym (jeszcze ważnym) Profilem Zaufanym ePUAP. W przypadku przekroczenia tego terminu, koniecznym będzie potwierdzenie Profilu w Punkcie Potwierdzającym.

  Nie dokonuje się potwierdzenia Profilu Zaufanego ePUAP w przypadku:

  przedłożenia nieważnego dokumentu tożsamości (dowód osobisty albo paszport),
  braku możliwości stwierdzenia tożsamości osoby wnioskującej na podstawie dokumentu tożsamości,
  niezgodności danych osobowych,
  przedłożenia niekompletnego wniosku o potwierdzenie Profilu Zaufanego.
  Profil Zaufany ePUAP traci ważność w przypadku:

  potwierdzenia Profilu Zaufanego na podstawie nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, usunięcia konta użytkownika,
  zmiany danych osobowych,
  z upływem okresu, na jaki został potwierdzony albo przedłużony,
  w przypadku wystąpienia osoby posiadającej Profil Zaufany z pisemnym wnioskiem o jego unieważnienie.
  W przypadku zmiany danych osobowych, należy zaktualizować swój profil zaufany ePUAP poprzez powtórne złożenie wniosku.

  Unieważnienie Profilu Zaufanego ePUAP:

  Osoba posiadająca Profil Zaufany może samodzielnie dokonać jego unieważnienia na ePUAP lub zgłosić się do wybranego przez siebie Punktu Potwierdzającego i wypełnić wniosek o unieważnienie Profilu Zaufanego.

  Każdy obywatel może używać tylko jednego profilu zaufanego.

 • Sprawdź jakość powietrza w Ornecie.

  2019.12.23

  W dniu 23.12.2019 r. Urząd Miejski w Ornecie zamontował czujnik do analizy jakości powietrza. Stację do pomiaru pyłu zawieszonego PM10, PM2,5, oraz wilgotności i temperatury umieszczono na budynku ratusza.

  Stan powietrza śledzić można na stronie:  https://smogtok.com/probeCurrent/3091

 • SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ORNETY Z PRAC MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ – grudzień 2019 r. (sesja 30 grudzień 2019 r.) w tym uczestnictwo Zastępcy Burmistrza Ornety

  2019.12.23

  03 grudzień (Elbląg) – spotkanie z kierownikiem Rejonu Dróg Wojewódzkich w Elblągu nt. remontu drogi wojewódzkiej 507 (Orneta – Dobre Miasto) oraz naprawy oświetlenia wzdłuż drogi wojewódzkiej 513 , Pasłęk – Lidzbark Warmiński,


  03 grudzień (Gdańsk) – spotkanie z Dyrektorem Wód Polskich nt. zmiany taryfy „wody i ścieków” przez Wody Polskie,


  04 grudzień (Lidzbark Warmiński) – spotkanie wójtów burmistrzów gmin powiatu lidzbarskiego ze starostą lidzbarskim nt. bieżącej współpracy,


  05- 06 grudzień (Barczewo) – udział w Walnym Zebraniu Krajowej Sieci Miast CITTASLOW,


  09 grudzień (Olsztyn) – udział w Walnym zebraniu Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi ZGOK, głównym punktem zebrania była uchwała nt. cen śmieci w 2020 roku, 


  17 grudzień (Orneta) – udział w konferencji poświęconej kulturze lokalnej jako potencjałowi rozwojowemu małych miast,


  18 grudzień (Olsztyn) – podpisanie umowy z Marszałkiem Województwa Warmińsko – Mazurskiego w ramach Ponadlokalnego Programu Rewitalizacji na dofinansowane zadania dotyczącego zagospodarowania terenu przy Miejskim Domu Kultury wraz z zakupem mobilnej sceny wraz ze sprzętem nagłaśniającym. Gmina Orneta w ramach członkostwa w sieci miast CITTASLOW uzyskała kolejne  bez konkursowe dofinansowanie,  po  wcześniejszym uzyskanym dofinansowaniu na budowę boiska sportowo – rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ornecie im. Majora Henryka Sucharskiego oraz remontu 6 sal lekcyjnych w tej szkole.
   

  18 grudzień (Orneta) – udział  w sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ornecie,
   

  23-24 grudzień (Gmina Orneta) – przekazanie paczek świątecznych kombatantom, 
   

  27 grudzień (Olsztyn) – udział w  nadzwyczajnym walnym zebraniu Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie, 


  Sprawy  bieżące: 
  Podpisywanie aktów notarialnych w Ornecie,  spotkanie z dyrektorami jednostek organizacyjnych gminy oraz prezesami  gminnych spółek, udział  w spotkaniu z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, udział w spotkaniach opłatkowych Związku Emerytów , Rencistów i Inwalidów Rzeczypospolitej Polskiej, Ochotniczej Straży Pożarnej w Ornecie ,  Stowarzyszenia na rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, grup pomocowych AA udział w wigilii ogólnopolskiej grup pomocowych AA, udział w miejskiej Wigilii, udział w apelu pamięci  w 38 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w naszym kraju. Apel zorganizowany przez młodzież Liceum Ogólnokształcącego im. Bojowników o Polskość Warmii.

   
                                      Burmistrz Ornety
                                      Ireneusz Popiel
   

 • Wypożyczalnia Trójkołowych Rowerów Rehabilitacyjnych

  2019.12.05

  Z inicjatywy Burmistrza Ornety od dnia 01 stycznia 2020 roku rusza w Ornecie Wypożyczalnia Trójkołowych Rowerów Rehabilitacyjnych
  W ramach pilotażowego projektu „Bezpłatne Wypożyczalnie Rowerów Trójkołowych” Warmińsko – Mazurski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Olsztynie, przekazał do Urzędu Miejskiego w Ornecie 3 rowery trójkołowe różnej wielkości na
  potrzeby niepełnosprawnych mieszkańców i innych osób przebywających na terenie Miasta i Gminy Orneta. Środki na zakup rowerów PCK pozyskuje w ramach ogólnopolskiej akcji "Tekstylia", czyli zbiórki odzieży używanej do specjalnych kontenerów. Takie pojemniki stoją również na terenie Ornety.

  Trójkołowe rowery rehabilitacyjne są stabilnym, wygodnym, wyspecjalizowanym sprzętem, przeznaczonym nie tylko dla osób niepełnosprawnych, ale również dla osób starszych, wymagających bezpiecznej jazdy rowerem. Posiadają zamontowany koszyk,
  w którym można przewozić zakupy.


  Rowery dostępne są w trzech rozmiarach:
  1. Na kołach o średnicy 16”, dla dzieci o wzroście do 130 cm, dopuszczalne obciążenie łącznie z bagażem 80 kg,
  2. Na kołach 20”, przeznaczone dla osób o wzroście do 160 cm; dopuszczalne obciążenie łącznie z bagażem 80 kg,
  3. Na kołach 24”, przeznaczone dla osób o wzroście powyżej 160 cm, dopuszczalne obciążenie łącznie z bagażem 100 kg.

  Rower będzie można wypożyczyć bezpłatnie, jednorazowo na okres maksymalnie 14 dni.


  Jednakże istnieć będzie możliwość przedłużenia wypożyczenia o kolejne dwa tygodnie, jeżeli nie będzie akurat oczekującej osoby.
  Korzystanie z tego typu rowerów to nie tylko forma rehabilitacji ruchowej, ale również skuteczne narzędzie przeciwdziałania wykluczeniu osób niepełnosprawnych i starszych z codziennego życia i aktywności społecznej. Dzięki tej formie wsparcia osoby te staną się pełnoprawnymi uczestnikami codziennego życia w naszym mieście.

  Wierzymy, że wypożyczane rowery spełnią swoje zadanie i w znacznym stopniu przyczynią się do poprawy jakości życia i funkcjonowania osób niepełnosprawnych.

  Wypożyczalnia czynna będzie od dnia 01 stycznia 2020 roku.


  Zarządzaniem i wypożyczaniem rowerów zajmuje się Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornecie. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 55 242 16 27 oraz w siedzibie MGOPS ul. 1-go Maja 6.

Stronicowanie

Banery

Stopka